Norge har et av de strengeste systemene for innreise og testing i Europa, og nå strammer regjeiringen ytterligere inn for å begrense importsmitten. 

28 av 38 åpne

– Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Hittil har personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt måttet teste seg for Covid-19 så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge.

Fra mandag ettermiddag må testen gjennomføres ved grenseovergangs-stedet i Norge. Dermed kan ikke lenger personer velge å gå forbi teststasjonen på flyplasser, havner eller grenseoverganger på veier for å heller teste seg i hjemkommunen. Nå må testen skje ved grensepasseringen.

  Dette er et viktig tiltak for å begrense import av smitte, fastslår helsedirektør Bjørn Guldvog.

Regjeringen ønsker å styrke kontrollen på grensen. Derfor stenges ytterligere seks grenseoverganger. Nå må alle som skal teste seg ved innreise gjøre det ved grensen. Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell. 

– I tillegg vil personer som blir tatt med falske Covid-19 tester bortvises, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det er er per i dag kapasitet til å coronateste folk som kommer inn i landet på 28 av de 38 åpne grenseovergangene.

Midlertidige unntak

Av de ti grenseovergangene som i dag ikke har teststasjon vil seks bli stengt. Disse er Neiden/Sør-Varanger, Narvik lufthavn Evenes, Sandvika/Ådalsvollen, Kristiansund lufthavn Kvernberget, Molde lufthavn Årø og Linna/Åsnes.

Det vil bli opprettet et begrenset testtilbud på de resterende fire grensestasjonene i Tana, Karasjok, Kautokeino og Røros, hvor det i dag ikke finnes testkapasitet.

Det nye og strengere testregimet ved innreise betyr at personer som må teste seg kun kan komme over grensen og inn i landet i det tidsrommet hvor det er et tilgjengelig testtilbud på den enkelte grensestasjonen.

Grensestasjonen vil være stengt for disse utenom åpningstiden. Andre personer som er unntatt kravet om test på grensen kan passere i den øvrige åpningstiden hvor grensestasjonen er bemannet, men ikke har testtilbud.

– Jeg vil understreke viktigheten av at det digitale registreringsskjemaet for innreise fylles ut før man ankommer Norge. I tillegg må eventuelle utenlandske arbeidstakere ha fått bekreftet egnet oppholdssted av arbeidsgiver. Det må bekreftes ved innreise, sier Mæland.

Ved grenseovergangen på Svinesund vil det ta noen flere dager før testkapasiteten er god nok til at alle kan teste seg. Det er derfor gitt et midlertidig unntak som gjør at personer med fast bosted i Norge kan teste seg et annet sted enn på grenseovergangen så snart som mulig og senest innen 24 timer, dersom ventetiden på test ved grenseovergangsstedet er over en time. 

Dette unntaket vil bli opphevet så fort testkapasiteten er god nok på Svinesund. ©

Fakta om grensetestingen

Unntakene fra dagens krav om test videreføres. Det vil si at følgende personer ikke er omfattet av krav om å teste seg ved grensestasjonen:
* Barn under 12 år.
* Personer som ved godkjent laboratorie-metode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.
* Personer som er unntatt fra karanteneplikt etter § 6a, eller § 6b første og fjerde ledd, eller yrkessjåfører av langtransport og togpersonell etter § 6b femte ledd.
* Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov (§ 6e), dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre testing.
* Utlendinger som er nevnt i utlendingsforskriften § 1–4 eller § 1-5, og som kan fremvise diplomat- eller tjenestepass, eventuelt nasjonalt pass i kombinasjon med norsk ID-kort utstedt av Utenriksdepartementet, eller i kombinasjon med Schengen-oppholdskort for ambassadepersonell, side-akkrediterte diplomater og diplomatiske kurerer (jf. forskrift om innreise-restriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 bokstav f).